small_spare_parts_header

CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM
VẢ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG

screen_diagram767x431

Mỗi Green Point đều được trang bị test bench để kiểm tra hiệu quả hoạt động của máy nén sau khi sửa chữa. Kiểm tra chất lượng được kết thúc với việc đánh giá kết quả của hiệu quả kiểm tra so với dung sai BITZER.

Theo yêu cầu, khách hàng sẽ nhận một báo cáo kiểm tra chi tiết để chứng nhận chất lượng dịch vụ được thực hiện bởi Green Point trên máy nén của khách hàng như là một đảm bảo bổ sung về chất lượng.