small_spare_parts_header

คลังชิ้นส่วนอะไหล่แท้

originalspareparts767x431

คลังชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ช่วยให้วางใจได้ในบริการที่ยอดเยี่ยมและรวดเร็วยิ่งขึ้นของเครือข่าย Green Point เพื่อรักษาคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น ศูนย์บริการใช้อะไหล่ BITZER แท้ 100% เท่านั้นสำหรับงานบริการและงานซ่อมแซม คุณภาพความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของชิ้นส่วนอะไหล่แท้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไหล่ที่ลอกเลียนแบบได้ เนื่องจากอะไหล่เราของเราผลิตได้ มาตรฐาน คุณภาพสูง และได้รับการออกแบบภายใต้เกณฑ์ข้อกำหนดและความทนทานของคอมเพรสเซอร์ของ BITZER เฉพาะศูนย์บริการ Green Point เท่านั้นที่ใช้ระบบ Green Point Quality Kit อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยชุดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ชิ้นส่วนอะไหล่เปลี่ยนซ่อมทั้งหมด