Dịch vụ mới

Khi thị trường yêu cầu, các trạm Green Point cũng cung cấp thêm các dịch vụ như:

  • Bảo trì ngăn ngừa
  • Hỗ trợ tại chỗ lúc cho máy hoạt động lần đầu tiên  
  • Đánh giá máy nén tại chỗ
  • Hỗ trợ của các chuyên gia kiểm tra pháp lý và bảo hiểm máy nén
  • Nâng và chuyển (xử lý vật lý máy nén)
  • Hỗ trợ ứng dụng hàng hải  
  • Bảo trì máy nén A/C vận chuyển

Các dịch vụ mới hiện đang được phát triển. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ở trang web này.